October 4, 2023

Management

pixabay.com Introduction การจัดการชุดรูปภาพจำนวนมากอาจกลายเป็นงานที่น่ากังวล เมื่อเรามีรูปภาพจำนวนมาก การค้นหารูปภาพเฉพาะหรือรูปที่เราต้องการก็กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหานี้ สามารถใช้ระบบตรวจหาวัตถุอัตโนมัติ ที่ได้จาก Roboflow ในบทความที่แล้ว -> คลิก และในบทความนี้เราจะจัดการรูปภาพโดยใช้เทคนิคการมองเห็นด้วย computer vision เพื่อตรวจจับวัตถุภายในภาพและกระจายวัตถุเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์ที่คาดการณ์เอาไว้อย่างชาญฉลาด ทำให้กระบวนการจัดการโฟลเดอร์ง่ายขึ้น...